เกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท พม. ย้ำไม่ได้ให้ทุกคน

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ใช่ทุกคนทั้งหมดของประเทศ เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยการแจกเงินเยียวยานั้น จะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงว่าเดือดร้อนอย่างไร รวมถึงต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และจะต้องมาวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท